OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) przedstawiamy Państwu informacje dotyczące wykorzystania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest INTAR Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Odolanowska 60, 63-400 Ostrów Wlkp., o nadanym nr NIP 622-24-30-543 (dalej jako Spółka lub Administrator).

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: iodo@intar.pl

Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iodo@intar.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

Obszar

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Działania w celu zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenie działalności:

· zawarcia i realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych, realizacji rozliczeń i płatności niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub kontaktu z pracownikami kontrahenta w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest realizacja umowy),

· archiwizacji danych po realizacji umowy (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO dla danych przechowywanych w archiwach i kopiach bezpieczeństwa – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie roszczeń lub ochrona przed takimi roszczeniami oraz zapewnienie integralności danych).

· obsługi posprzedażowej, szczeg. rozpatrywania i realizacji reklamacji lub innych roszczeń, prowadzenia procesu windykacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionym interesem jest dochodzenie i obrona przed roszczeniami),

· realizacji zobowiązań prawnych wynikających z prowadzenia działalności, m.in. z przepisów prawa podatkowego czy cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podanie danych jest wymogiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy, jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niektóre czynności przetwarzania w ramach realizacji umowy są uregulowane prawnie, ich podanie jest niezbędne w celu realizacji umowy.

Kontakt i korespondencja, w tym drogą elektroniczną (mailowo i za pomocą formularza kontaktowego na stronie www)

· odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

· przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

· odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

· w celu prowadzenia korespondencji w związku z realizacją przepisów prawa, np. przy postępowaniu reklamacyjnym lub realizując prawa wynikające z RODO, np. prawo do dostępu do danych (art. 6 ust. 1 lit. c).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, dostarczenia zamówionych treści lub spełnienia Państwa żądań. W niektórych przypadkach podanie danych może być wymogiem prawnym, np. gdy jesteśmy zobowiązani zweryfikować wnioskodawcę przed udostępnieniem danych. Zgodę można w każdej chwili wycofać zgłaszając wniosek tym samym kanałem komunikacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Inne przetwarzanie na podstawie zgody

w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.2 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów określonych w treści zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać w sposób określony przez Administratora przy pozyskiwaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Dostarczanie strony internetowej

· badania preferencji i zachowań użytkownika na Stronie za pomocą technologii ciasteczek, tworzenia statystyk dotyczących użytkowników Strony i wykorzystywania ich do dostosowywania/polepszania usługi (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

· tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

· technicznego dostarczenia treści, utrzymania i wsparcia technicznego usługi, zapewnienia bezpieczeństwa usługi, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów, dopasowywania usługi do potrzeb użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych na naszej stronie internetowej, w tym polityka ciasteczek, znajdują się w Polityce cookies.

Newsletter

· wysyłania biuletynu informacyjnego, zawierającego treści marketingowe, na Twój adres poczty elektronicznej, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Media społecznościowe

· odpowiedzi na zadane pytanie lub przesłaną wiadomość, na podst. zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

· przesyłania informacji, w tym treści marketingowych, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

· odpowiedzi na zapytanie dotyczące oferty lub odpowiedzi na przesłaną nam ofertę oraz realizacji działań o które się Państwo zwrócili, na podst. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

· tworzenia profilu użytkownika i wysyłania spersonalizowanej reklamy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Między nami a dostawcami platform społecznościowych w pewnym zakresie dochodzi do tak zwanego współadministrowania. Oznacza to, że wspólnie z dostawcami tych platform odpowiadamy za Twoje dane osobowe i możecie Państwo wykonywać przysługujące Wam prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych w mediach społecznościowych znajdują się w politykach prywatności poszczególnych serwisów:

Facebook Zasady ochrony prywatności

YouTube Prywatność i warunki

Rekrutacje

· prowadzenia obecnego procesu rekrutacji (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w związku z przepisami art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi oraz na podst. art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO dla danych nieprzewidzianych powyższymi przepisami) oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,

· udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacjach.

Inne przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO jeśli przetwarzanie jest niezbędne do następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

· wewnętrzna administracja i organizacja pracy, w tym prowadzenie wewnętrznego nadzoru i sprawozdawczości (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa),

· zapewnienie bezpieczeństwa sieci i procesów IT (prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób i mienia).

· prowadzenie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa).

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do danych, które Państwa dotyczą, a które przetwarzamy?

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych; usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; przenoszenia Państwa danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Mają Państwo również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja, stąd przy składaniu wniosku prosimy o wskazanie tej szczególnej sytuacji. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli wykażemy podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom, dzięki którym możemy zagwarantować wysoką jakość usługi. Są to przede wszystkim: firmy dostarczające oprogramowanie księgowe i biurowe (w tym Microsoft), firmy świadczące usługi serwisowe lub w zakresie IT, firma świadcząca usługi hostingowe, dostawcy wtyczek na stronę internetową, firmy kurierskie i/lub pocztowe, biuro rachunkowe, bank, firmy świadczące usługi marketingowe. W przypadku wyrażenia stosownej zgody będą to również: Meta Platforms Ireland Limited i/lub Google Ireland Ltd. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe udostępniamy również uprawnionym pracownikom Spółki, którzy w imieniu Administratora wykonują zadania związane z przetwarzaniem Państwa danych.

Jakie są zasady przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG?

Poza przypadkami wyrażenia stosownej zgody, Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane osobowe mogą być lub będą udostępnione firmie Meta Platforms Ireland Limited i/lub Google Ireland Limited  (Serwisy). Zgodnie z ponadnarodowym charakterem przepływu danych w ramach tych Serwisów dochodzi do transferu Państwa danych poza EOG. Ochronę danych zapewnia przede wszystkim zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami (m.in. szyfrowanie danych). Istnieje jednak ryzyko utraty kontroli nad moimi danymi wynikające z obowiązującego w tych państwach ustawodawstwa niezapewniającego egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej oraz z braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w tych Serwisach można znaleźć w politykach prywatności Serwisów

Facebook Zasady ochrony prywatności

YouTube Prywatność i warunki

Państwa dane osobowe są przetwarzane w ten sposób w celach marketingowych (wykorzystujemy narzędzia marketingowe, platformę YouTube oraz ciasteczka i wtyczki społecznościowe na naszej stronie www) oraz w celu utrzymania komunikacji z klientem (media społecznościowe – Facebook). Dane są przekazywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone (np. okres obowiązywania/realizacji umowy) lub przez okres  określony prawem. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji. W pozostałych przypadkach będzie to okres przedawnienia roszczeń lub inne okresy przewidziane prawem.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o Państwa dane osobowe?

W oparciu o Państwa dane osobowe możemy dokonywać profilowania i podejmować zautomatyzowane decyzje (o wyświetleniu reklamy), o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Ma to miejsce w nast. systemach: strona internetowa www.intar.pl i fanpage w portalu Facebook. Profilowanie jest wykonywane w celu marketingu usług własnych. Mają Państwo prawo odwołać się od tak podjętej decyzji przekazując nam swoje stanowisko poprzez podane powyżej kanały komunikacji.

Monitoring wizyjny

Na terenie budynku, w którym mieszczą się nasze biura prowadzony jest monitoring wideo. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w recepcji budynku.